Chalupa U lesa - Třeboňsko, Klec

Rybník Rožmberk

Trasa: Klec - Obec Lužnice – dále po červené turistické značce k rybníku Rožmberk – rožmberská bašta – hájovna Smitka – Dvůr Hamr – PP Slepičí vršek – řeka Lužnice – rybník Potěšil – obec Klec

Obec Lužnice – náves obce zdobí zachovalé lidové stavby statků se zdobenými štíty.

Rožmberská bašta, kterou míjíte na cestě k hrázi rybníka, je ojediněle zachovalou renesanční budovou. Vlevo od ní stávala v 19. století tzv. „bobrovna“, dnes jsou její pozůstatky dokladem pokusů o umělý chov bobrů, který zde zanikl kolem r. 1882.

Rybník Rožmberk s rozlohou téměř 500 ha je největším dílem rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan, ale i největším rybníkem v celé České republice. Stavba rybníka v letech 1584-90 souvisela se stavbou umělého vodního toku – tzv. „Nové řeky“, která odváděla část vod z řeky Lužnice do řeky Nežárky a chránila tak při povodních samotný rybník. Hráz Rožmberka je dlouhá téměř 2 km a je unikátním vodohospodářským dílem chráněným v současnosti jako technická památka. Stromořadí mohutných dubů (stáří některých z nich přesahuje 400 let) je chráněno státem. Po hrázi vede trasa „Naučné stezky Rožmberk“ s informačními panely o této lokalitě. Pověst o Krčínovi praví, že se za bouřlivých nocí projíždí po hrázi s kocouřím spřežením a hořekuje, jakých křivd se dopustil na lidech při stavbě rybníka.

Hájovna Smitka nese název po baštýři Smitkovi, který v ní žil v 1. polovině 18. století. U hájovny vidíte tzv. „jalový“ splav, který při velké vodě bránil rybám v cestě z rybníka. V korytě výpustní stoky pod Smitkou stojí zbytky pilířů kamenného mostu z konce 18. století, kudy vedla formanská cesta do Třeboně. Koryto je nově opravené po povodni v r. 2002, která v těchto místech napáchala veliké škody.

Dvůr Hamr pod Rožmberkem je jedním z nejstarších a největších statků v okolí. Před 250 lety zde stával hamr, ale hrabě Schwarzenberg nechal objekt přestavět na zemědělskou usedlost a statek se víceméně v původní podobě dochoval dodnes. Součástí hospodářsky funkčního statku je dnes penzion se zaměřením na agroturistiku a nekuřácká hospůdka s terasou.

Řeka Lužnice tvoří přirozenou osu Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Třeboňsko o rozloze 700 km2. Říční niva Lužnice je chráněna v několika maloplošných zvláště chráněných územích – přírodních rezervacích (PR – Krabonošská niva, Horní Lužnice, Na Ivance, Meandry Lužnice, Novořecké močály, Výtopa Rožmberka) a národních přírodních rezervacích (NPR Stará řeka).

Přírodní památka Slepičí vršek je unikátní přesyp tvořený vátými písky, vznikl v pozdní době ledové ze štěrkopískových nánosů řeky Lužnice. Je stanovištěm pískomilné fauny a flóry. Podrobnější informace o lokalitě získáte na informačním panelu, místo je v péči Správy Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Třeboňsko. Slepičím vrškem vede cesta na hráz rybníka Potěšil.

Rybník Potěšil vybudoval ještě před stavbou Rožmberka Jakub Krčín, a to v roce 1577. Spolu s rybníkem vystavěl přívodní stoku Potěšilku, která obtéká rybník z východu a napájí další rybníky Vogelhaus a Nadějskou soustavu rybníků.